» مواد و معرف های شیمیایی آزمایشگاهی

 
 
 

مواد و معرف های شیمیایی آزمایشگاهی

نویسنده: admin | تاریخ: 23-11-1394, 16:55 | بازدیدها: 181222

2
فروش انواع مواد تخصصی آزمایشگاهیمواد شیمیایی تخصصی آزمایشگاهی


فروش مواد شیمیایی کمپانی مرک
merck
فروش مواد شیمیایی کمپانی سیگما آلدریچ
sigma aldrich
فروش مواد شیمیایی کمپانی فلوکا
fluka
فروش مواد شیمیایی کمپانی شارلو
Scharlau
فروش مواد شیمیایی کمپانی دایجونگ
Daejung
فروش مواد شیمیایی کمپانی آلفاایسر آزمایشگاهی
alfaa esar
فروش مواد شیمیایی کمپانی اکروس
acros
مواد تحقیقاتی آزمایشگاهیمواد و معرف های شیمیایی آزمایشگاهیفروش مواد و معرف های شیمیایی آزمایشگاهی،بیولوژیکی،مکمل ها و محیط کشت و انواع کیت،از کمپانی های( مرک ، سیگما ، شارلو ، کارلو ، لیو ، بایولایف ،دایجونگ و.... )
آب مقطر 2 بار تقطیر،آمونیاک،اسید استیک،اسید کلریدریک،اسید سولفوریک اسید نیتریک، اسید فسفریک، متانول ،الکل 96درصد،ان هگزان و ....4 برومو بنزالدهید
پترولیوم بنزن
n هگزان HPLC
1 و 3 بوتاندیول
اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر
باریم کربنات
پلی اتیلن گلایکول
سلنیم میکسچر
سولفات آهن 2
سولفید سدیم
کلرید نیکل
آمونیاک
بنزوات سدیم
پلی اتیلن گلایکول
سود مرک
سی سند
گلوکز انیدرید
ایمیدازول
تری فتالدی آلدهید
سدیم کلراید
منیزیم نیترات
اکسید آهن 3
پتاسیم هگزا سیانو فرات
تیو سولفات سدیم
گلیکولیک اسید
انیدرید مالئیک
آب اکسیژنه
سدیم پراکساید
سولفید سدیم
L تارتاریک اسید
برم مایع
سدیم استات خشک
سولفات روی هپتا هیدراته
کلرید آهن 3
پالادیم بلک
4 تولوئن سولفونیل کلراید
پتاسیم بور هیدرید
سدیم تترا فلورو بورات
نفتالن دی سولفونیک
4 آمینو فنول
بوتیل هیدروکسی تولوئن
سولفات جیوه
بافر هیدروئین
بوران دی متیل سولفید
2 و 4 نفتالن دیول
برمو بنزن
سدیم پراکساید
P بنزوکینون
3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین
تترا پروپیل آمونیوم بروماید
هگزا متیلن دی سیلازان
2 فلورو بنزالدهید
4 ترت بوتیل آنیلین
استایرن
پالادیم کلراید
پودر آهن
دی مدون
سولفات جیوه
فنل فتالئین
لیتیم کلراید
3 برمو پروپیل فتالیمید
2 فنیل پروپانالدهید
4 نیترو بنزیل الکل
3 و 5 دی متیل پیرازول
ال سیستئین
پالادیم استات
دی بوتیل تین اکساید
سولفات نقره
کلرید کبالت
نین هیدرین
2 آمینو اتیل آمینو
استیل استون
بی سولفیت سدیم
دو دسیل الکل
زایلن
P آنیزیدین
آنیلین
بافر 7
پروپیلن کربنات
دی کلرو استیک اسید
کارل فیشر
استیک اسید
فرمامید
4 نیترو بنزوئیک اسید
فلوریدریک
پلیت آلومینیوم
تیتانیم تری کلراید
کربوکسی متیل سلولز
تری متیل کلرو سیلان
بنزن
نشاسته
تری سدیم سیترات
کربن اکتیو
دی فنیل کاربازید
نیترو بنزالدهید
تیتانیوم تری کلراید
2 برمواتیل فتالیمید
2 مرکاپتو اتانول
4 نیترو آنیلین
تری فلورو استیک اسید
ایزوفوران
1و4 دی برمو بوتان
اتیل فرمات
هایومین
متانولHPLC
کلرید کلسیم
سدیم آسکوربات
گلایسین
هگزادکان نرمال
4'-هیدروکسی استوفنون
بنزیل برومید
فهلینگ B
گلوتارآلدهید
متاکرلیک اسید
هیدروکسید هیدرازینیوم
2-آمینوپیریدین
آکریل آمید
سدیم آزید
نیترات لانتانیوم
تری متوکسی متیل سیلان
تترا اتیل اورتو سیلیکات
اتیل مالونیل کلراید
کیتوزان
کربوفوران
هگزا دسیل متوکسی سیلان
ایزو پروپیل تیتانات
بوتانول BDH / HPLC
n دکان
2 فلورو بنزالدهید
اتانول آمین
آمونیوم آیرون سولفات 2
پتاسیم یدید
سدیم دی سولفیت
سیلیکاژل کروماتوگرافی
سولفات مس
کلرال هیدرات
پتاسیم کلراید
انیدرید فتالیک
تیتانیم دی اکساید
سدیم دی هیدروژن فسفات
سولفات منیزیم خشک
کلرامین T
آمونیوم سریم نیترات
پتاسیم سولفات
دو دسیل بنزن سولفونات
لیتیم کربنات
آلانین
بنزو فنون
تری فنیل فسفین
سولفات کادمیم
هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید
آمونیوم استات
ساکاروز
سولفات سدیم
کلرید کروم
ادتا
پرمنگنات پتاسیم
سدیم نیتریت
سولفات منیزیم
نیترات بیسموت 3
تری بوتیل فسفیت
اکسید جیوه قرمز
تمد
متا اکریلیک اسید
2 پنتانول
استاندارد فلورید
دی بنزیل آمین
متیلن بلو
اتیل مالونیل کلراید
2 کلرو بنزالدهید
اتیل مورفولین
تری متوکسی متیل سیلان
هماتوکسیلین
2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول
2 و 5 دی کلرو فنول
سولفولان
1 نفتول بنزین
S سک بوتانول
اتیلن کربنات
ایندول
پتاسیم تلوریت
تنگستو سیلیسیک اسید
زیرکونیوم اکساید
فسفو تنگستیک اسید
کیتوسان
هگزا متیل دی سیلازان
1 فنیل 1 پروپانال
R سک بوتانول
1 و 4 فنیلن دی امین
اکسید نیکل
برمید مس 2
تترا بوتیل آمونیوم بروماید
سدیم آلژینات
کربو فوران
موراکساید
1 متوکسی 2 پروپیل استات
اتیلن دی آمین
بنزو نیتریل
پیریدین
دی کلرو متان کروماتوگرافی
نیترو بنزن
1 و 4 بوتان دیول
اکسید منگنز
پتاس الکلی
دی اتیل آمین
فرمیک اسید
اتیل استات
دی کلرومتان
2 پروپانول
سیکلوهگزانول
هیدرازین هیدرات
استئاریک اسید
هگزا فلورو ایزو پروپانول
سولفانیلیک اسید
ناتامایسین
4 آمینو نفتول سولفونیک اسید
بروماین
مورفولین
استات روی
تری فلورو استیک اسید
تیتانیم تترا کلراید
آمیدو بلک
2 متوکسی استوفنون
4 آمینو بنزو تری فلوراید
پارافیلم
4-هیدروکسی بنزوئیک اسید
کلروتری متیل سیلان
اکروئیل کلرید
3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین
نرمال اکتان
تارتاریک اسید
سدیم تترا بورات
پلی اتیلن گلیکول
آب HPLC
3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان
2-آمینو-2-متیل-1-پروپانول
فهلینگA
فولین
پیپیرازین
مالئیک انیدرید
2-فنیل اتانول
2-کلروبنزیل کلرید
2و3-دی متیل آنیلین
نیترات نقره
تترامتیل اتیلن دی آمین
تری اتیل آمین
2 یدو بنزوئیک اسید
آنتیموان پنتا کلراید
تترا اتیل آمونیوم بروماید
2 هیدروکسی اتیل متا اکریلات
4 کلرو بنزالدهید
آدی پیک اسید
بوریک اسید
دی فنیل پروپان
سیلیکاژل
سولفات روی
فولین
نمک راشل
اکسید آلومینیوم خشک
پتاسیم یدات
سدیم تنگستات
سولفات آهن 2 هپتا هیدراته
فوماریک اسید
4 هیدروکسی بنزوئیک اسید
بنزوئیل پراکساید
کلیه تیترازول ها
کلرو اتیل آمونیوم کلراید
3 نیترو بنزالدهید
باریم کلراید
پلی وینیل پیرولیدون
سدیم بور هیدرید
منیزیم فلوراید
1 نفتول
پارافین
سدیم متیلات
کربنات کلسیم
آلومینیوم کلراید 6 آبه
پتاسیم بروماید
سدیم فسفینات
آمونیوم دی هیدروژن فسفات
محلول کلریدریک 1 نرمال
1 و 12 دی آمینو دودکان
استاندارد پتاسیم
تترا اتیل اورتو سیلیکات
کاغذ PH مرک
1 برمو نفتالین
اریو کروم بلک تی
تربوتیل هیدرو پراکساید
لیتیم آلومینیوم هیدرید
کربو فوران
1 هگزن
1 و 4 دی برمو بوتان
بورن تری فلوراید
وانیلین
2 هیدروکسی بنزالدهید
4 کلرو بنزیل الکل
دی فنیل آمین
ان بی تی ( NBT )
2 نیترو سینامالدهید
4 استامیدو بنزالدهید
L پرولین
پالادیم استات
تترا اتیل آمونیوم کلراید
2 آمینو 3 هیدروکسی پیریدین
فتالدی آلدهید
کلرید جیوه
نیترات نیکل
P تولیل هیدرازیل هیدروکلراید
2 مرکاپتو پیریمیدین
4 آمینو 2 هیدروکسی بنزوئیک اسید
اریو کروم بلک تی
ایندول 3 بوتریک اسید
تترا n بوتیل آمونیوم هیدروکساید
دی هیدروکسی بنزالدهید
فروسن
گوانیدینیوم کلراید
ید
1 و 4 نفتوکینون
بافر 4
پرکلریک اسید انیدرید
دی بوتیل آمین
کربن دی سولفید
1 و 2 دی برمو اتان
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر
بنزیل الکل
تتراکلرید کربن
دی متیل سولفوکساید خشک
لاکتیک اسید
پنتان
نیترات مس 2
پی تولوئیدین
کلرید منیزیم
فهلینگ A و B
ید مونو کلراید
فسفروس تری بروماید
هگزا متیل سیلوکسان
فروئین
برموفرم
هیدروکسیل آمین هیدروکلراید
دی سدیم تترا بورات
توئین 20 و 80
برمو بنزالدهید
هیدروکینون
1 و 10 فنانترولین
2 متوکسی استوفنون
اگزالیل کلراید
بوتیل اکریلات
تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات
1و1و1و3و3و3-هگزامتیل دی سیلازان
دی بوتیلتین دیلاروئات
سیلیکاژل
نرمال هپتان
کلرید آمونیوم
ریبوفلاوین
اسید آسکوربیک
1و3-سیکلوهگزان دیون
2-آمینوبنزوتیازول
دی وینیل بنزن
هیدروکینون
ترشیو بوتیل آمین
اکرلیک اسید
o- کروزول
1و2و4-تری کلروبنزن
تیتانیوم کلرید
فورفورال
بنزوتریازول
آلومینیوم بوتیلات
بورن دی متیل سولفید
یدومتان دوتره
ایزوبوتیریل کلراید
تری اتیل فسفیت
پروپارژیل بروماید
دی فنیل پیکریل هیدرازین
BTSFA
2-پیریدین کربالدهید

موضوعات: ---

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *